Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Trà My

Pleiku -Gia Lai
gialai-pleiku-mntramy@edu.viettel.vn